کتاب به جعبه دست بزن اثر ست گادین، کتاب کوچک و البته با محتوای کاربردی است که برای شروع کردن نوشته شده است.

کتابی که با نگاه علمی به سراغ دغدغه بزرگ و شایع یعنی شروع نکردن می‌پردازد.

در این کتاب ارزشمند، ست گادین ابتدا عوامل شروع نکردن را بررسی می‌کند و بعد به سراغ راه‌حل می‌روند.