دقیقا برعکس این موضوع رو شاهد هستیم. اغلب ما برای اغلب تصمیماتی که می‌گیریم، اون رو به چشم مرگ یا زندگی می‌بینیم.

یکی از مواردی که تصمیم‌گیری رو سخت می‌کنه و در عین حال باعث میشه بیشتر از اینکه از تصمیم خود لذت ببریم، نارضایتی و یا استرس رو تجربه کنیم؛ توجه زیادی به همین مسئله است.

 

یعنی همه تصمیماتی که داریم رو مهم و البته حیاتی می‌بینیم.

بعضی از ما هم در دامی بزرگ گرفتار می‌شیم و دیگه تصمیمات ساده را هم نمی‌توانیم بگیریم.

تصمیم مثل اینکه این هفته چه تفریحی داشته باشم و یا حتی بهتره چی نداشته باشم.

وقتی که قبول کنیم همه تصمیم‌های ما بر سر مرگ یا زندگی نیستند، انتخاب راحت‌تر خواهد شد.